Tin tức

Ngày 19 tháng 4, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 18/2019/QĐ-TTg quy định nhập khẩu máy móc, thiết bị và công nghệ đã qua sử dụng liên quan đến sản xuất.

Dưới đây là một số thay đổi đáng chú ý trong Quyết định này:

Quyết định số 18/2019/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Một số điều kiện mới để nhập khẩu máy móc và thiết bị đã qua sử dụng:

– Tuổi của máy móc và thiết bị đã qua sử dụng có thể được nhập khẩu nếu không quá 10 năm. Tuy nhiên đối với máy móc và thiết bị đã qua sử dụng trong một số trường hợp cụ thể (ví dụ: cơ khí, sản xuất gỗ và lĩnh vực sản xuất giấy và bột giấy), tuổi cho phép được tăng lên 15 hoặc 20 năm.

– Bên cạnh đó, máy móc và thiết bị đã qua sử dụng phải được sản xuất dựa trên các tiêu chuẩn phù hợp với Tiêu chuẩn quốc gia Việt Nam về an toàn, tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường. Trong trường

hợp không có tiêu chuẩn quốc gia hiện hành, máy móc thiết bị nhập khẩu phải phù hợp với tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia hoặc tiêu chuẩn quốc gia của một trong các nước G7.

Nhập khẩu công nghệ sản xuất đã sử dụng chỉ được phép khi đáp ứng một số tiêu chí nhất định, như: 

– Phải tuân thủ Quy định kỹ thuật quốc gia (QCVN) về an toàn, tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường. Nếu không có Quy định kỹ thuật quốc gia tương ứng, phải tuân thủ Tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) của

Việt Nam, hoặc tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia của các nước G7 hoặc Hàn Quốc.

– Công suất hoặc hiệu suất phải đạt từ 85% trở lên so với công suất thiết kế,

– Mức tiêu hao nguyên, vật liệu và năng lượng không được vượt quá 15% so với thiết kế.

– Công nghệ của dây chuyền không được liệt kê dưới dạng cấm / hạn chế chuyển giao và phải được sử dụng ít nhất ở ba cơ sở sản xuất tại các quốc gia thuộc Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD).

Quyết định số 18 đưa ra các tài liệu và thủ tục cần thiết cho việc nhập khẩu máy móc và công nghệ đã qua sử dụng cũng như các quy định về việc kiểm tra các mặt hàng. Quyết định này sẽ có hiệu lực từ ngày 15/6.

Bản dịch: English